I (1958)
Kenji Kobayashi; Mari Hirao; Namiko Umezu; Miyuki Togawa; Junko Edo; Aya Tanaka; Tadao Takahashi; Akiyoshi Kudo; Hiroshi Wakasugi
II (1958)
Hiroshi Wakasugi; Kenji Kobayashi; Mari Hirao; Namiko Umezu; Miyuki Togawa; Junko Edo; Aya Tanaka; Tadao Takahashi; Akiyoshi Kudo
III (1960)
Hiroshi Wakasugi; Kenji Kobayashi; Mari Hirao; Namiko Umezu; Miyuki Togawa; Junko Edo; Aya Tanaka; Tadao Takahashi; Akiyoshi Kudo