Chu Jing Ru Jing
O-Yan-Fei-Fei
Wen Dao Xin Shang Tou
O-Yan-Fei-Fei
Hei Hei! Taxi
O-Yan-Fei-Fei; Valen Hsu
Ai Wo Zai Jin Xiao
O-Yan-Fei-Fei
Gan Ng De Xin
O-Yan-Fei-Fei
Xiang Wang
O-Yan-Fei-Fei
Shi Qu De Ai
O-Yan-Fei-Fei
Yong Bao
O-Yan-Fei-Fei
Re Qing De Sha Mo
O-Yan-Fei-Fei
Ai De Lu Shang Wo He Ni
O-Yan-Fei-Fei
Yu Zhong Pai Huai
O-Yan-Fei-Fei
Disco Queen
O-Yan-Fei-Fei
Hei Hei! Taxi
O-Yan-Fei-Fei
Ji Mo Shuang Ren Wu
O-Yan-Fei-Fei
Tong Xiao Ji Mo
O-Yan-Fei-Fei
Guo Le Zhe Xie Nian
O-Yan-Fei-Fei
Lan Se De Meng
O-Yan-Fei-Fei
Zoo
O-Yan-Fei-Fei