Wehyatak Ya Habibi
Wael Jassar
Betrohlak Meshwar
Wael Jassar
Hali Ani
Wael Jassar
Esal Alia Al Lail
Wael Jassar
Alwan Lebnaniah
Wael Jassar
Ya Gar Al-Redah
Wael Jassar
Eshtaqna Kateer
Wael Jassar
Ahlan Wasahlan
Wael Jassar
Maiel Ya Ghezayel
Wael Jassar
Sari Sara Alail
Wael Jassar
Dakhl Oyonak Hakeena
Wael Jassar
Hawel Ya Ghanam
Wael Jassar
3isha (Live it)
Amal Maher; Wael Jassar
Lachou Nizaal
Wael Jassar; Amal Maher
Lachou Nizaal
Wael Jassar; Amal Maher
3isha (Live it)
Amal Maher; Wael Jassar